Vragenoverdeeindtoets

De Cito Eindtoets is van uiterst belang voor kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. De Entreetoets speelt een grote rol in  groep 7 en de Cito-toets in groep 8.

Op deze website laten we je zien hoe de Cito-toets op maat wordt gemaakt.

Veel ouders hebben vragen over de Cito Eindtoets en dat is terecht, want het is ene belangrijk onderdeel van de basisschool. Zeker met het oog op voortgezet onderwijs kan het zijn dat ouders willen weten waar ze aan toe zijn.

Want in hoeverre speelt de Cito-score een rol bij het schooladvies en hoe kun je de Cito-toets nu optimaal voorbereiden met je kinderen?

Op die vragen en meer geven we je hier zo duidelijk mogelijk.

fnameschema
De afnamemomenten voor de toetsen Spelling zijn in groep 3 tot en met 7 halver-wege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar. De toets voor groep 8 is bedoeld om afgenomen te worden aan het begin van groep 8 (B8) óf halverwege groep 8 (M8). U kiest zelf één van deze twee afnamemomenten. Let op: Neem de B8/M8 toets dus niet zowel op het B8-moment (eind oktober/begin november) als op het M8-moment (eind januari/begin februari) af.
Tabel 1 Afnameschema voor de toets B8/M8
Afnamemoment Maand Begin groep 8
Toets(onderdeel)
Medio groep 8
eind oktober / begin november eind januari / begin februari
B8/M8 Start B8/M8 Vervolg 1 of B8/M8 Vervolg 2 B8/M8 Start B8/M8 Vervolg 1 of B8/M8 Vervolg 2
Afname van de toets op het afnamemoment B8 betekent dat de leerlingen de toets maken halverwege de afnamemomenten E7 en M8. Dat biedt de mogelijkheid om eind oktober, begin november (dus enkele maanden voordat uw leerlingen desgewenst deelnemen aan de Eindtoets Basisonderwijs) de stand van zaken in kaart te brengen.
Doorgaans is begin groep 8 de meeste leerstof die nodig is om de opgaven goed te kunnen maken, behandeld. De selectie van opgaven voor de toetsen heeft immers mede plaatsgevonden op basis van een analyse van het methodeaanbod. Om de resultaten van uw leerlingen te kunnen vergelijken met die van andere leerlingen uit het land is het belangrijk dat u zich zoveel mogelijk houdt aan de vermelde afnameperiode (óf eind oktober/begin november óf eind januari/begin februari). Als u afwijkt van de genoemde afnamemomenten hebben de vergelijkingsgegevens minder geldigheid, waardoor de interpretatie van de leerlingresultaten bemoeilijkt wordt.
De startmodule bestaat uit een zinsdictee. De afnametijd die voor een dictee benodigd is, hangt samen met uw eigen voorleestempo en de tijd die de leerlingen krijgen om het gevraagde woord op te schrijven. Wij adviseren u een rustig tempo aan te houden en telkens vóór het oplezen van een nieuwe zin u ervan te vergewissen dat alle leerlingen klaar zijn met schrijven. Naar verwachting (gebaseerd op onze ervaringen bij de proefafnames) zal de toetsafname van de startmodule dan ongeveer een half uur duren. De modules Vervolg 1 en Vervolg 2 bevatten alleen meerkeuzeopgaven. Leerlingen kunnen deze vervolgmodules geheel zelfstandig maken. Daarbij hoeven ze zich niet te haasten; er is geen maximale afnameduur. Uit de proefafnames bleek dat de meeste leerlingen ongeveer een half uur nodig hadden voor deze modules.
U kunt de afname van de toetsonderdelen het best over twee dagen verdelen, omdat u dan het eerste onderdeel (B8/M8 Start) kunt nakijken voor u de vervolg-modules aan de leerlingen voorlegt.